Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin zawiera zasady korzystania z Aplikacji LabCOVID-19, zwanej dalej „Systemem”.
 2. Właścicielem Systemu jest MG Group S.A. z siedzibą w Warszawie (00-515) przy ul. Żurawiej 22, lokal 615, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000714292, NIP: 7010720202, REGON: 368287344.
 3. Administratorem danych osobowych i stroną sprawującą nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem Systemu jest Mediguard Technologies sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457982, NIP: 5213645491, REGON: 146583824, dalej jako ,,Mediguard Technologies sp. z o. o.”.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 5. Informacje zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.), dalej jako ,,Kodeks Cywilny”.
 6. Mediguard Technologies sp. z o. o. świadczy usługę polegającą na udostępnieniu na indywidualne żądanie użytkownika (osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w Systemie) wyników badań diagnostycznych wykonanych przez podmiot leczniczy i przetwarza dane osobowe w celu realizacji przedmiotowej usługi.
 7. Administratora danych obowiązują szczególne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020 r. poz. 666.), a także w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 1127 z późn. zm.).
 8. Administrator danych ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania nowej wersji Regulaminu, o czym użytkownik jest informowany w formie powiadomienia w Systemie. Brak sprzeciwu użytkownika oznacza akceptację nowej wersji Regulaminu i dalsze korzystanie z Systemu.
 9. Zarejestrowanie się do Systemu jest możliwe po akceptacji postanowień Regulaminu.

II. Dostęp do Systemu


 1. Dostęp do Systemu następuje poprzez zalogowanie za pomocą loginu i hasła przekazanego użytkownikowi w jednej z placówek medycznych podmiotu leczniczego.
 2. Przy rejestracji w Systemie użytkownik musi podać numer PESEL oraz numer telefonu (by w późniejszym etapie użytkownik mógł uzyskać dostęp do wyników badań diagnostycznych w Systemie, muszą być one takie same, jak te, które zostały podane przy składaniu zlecenia badań diagnostycznych w podmiocie leczniczym).

III. Pozostałe funkcjonalności Systemu


 1. System umożliwia:
 • a. zamówienie płatnych wizyt specjalistycznych i/lub wizyt NFZ dostępnych w placówkach medycznych podmiotu leczniczego,
 • b. odwołanie lub zmianę terminu wizyty,
 • c. zamówienie recepty na lek stosowany stale, którego stosowanie jest udokumentowane w historii choroby,
 • d. skorzystanie z monitoringu stanu zdrowia przy wykorzystaniu urządzeń medycznych dostępnych w sieci placówek Podmiotu leczniczego,
 • e. uzyskanie informacji o aktualnych kampaniach promocyjnych,
 • f. nawiązanie połączenia wideo z konsultantem Podmiotu leczniczego,
 • g. zadanie na czacie pytania konsultantowi Podmiotu leczniczego,
 • h. pobranie dzienniczka samokontroli ze zbiorem statystyk dotyczących pomiarów.

IV. Ograniczenia i blokady


 1. Użytkownik może zamówić jednoczasowo maksymalnie jedną wizytę.
 2. Limit, o którym mowa w pkt. IV.1, jest uzupełniany z chwilą akceptacji przez użytkownika realizacji usługi lub po jej odwołaniu.

V. Wymagania techniczne


 1. Do korzystania z Systemu w wersji stacjonarnej wymagana jest najnowsza wersja jednej z przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Chrome, Microsoft Edge, Opera.
 2. Do korzystania z Systemu w wersji mobilnej wymagane jest urządzenie typu tablet lub smartfon spełniające poniższe wymogi:
 • a. system operacyjny Android w wersji 6.0 lub nowszej,
 • b. obsługa modułu bezprzewodowej transmisji Bluetooth w wersji 2.1 oraz 4.0 (dotyczy funkcjonalności wykonywania badań urządzeniami medycznymi).

VI. Reklamacje


 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Systemu użytkownik może złożyć drogą elektroniczną, wysyłając je na adres: kontakt@mediguard.pl.

VI. Postanowienia końcowe


 1. Mediguard Technologies sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez użytkownika nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy.
 2. Do spraw dotyczących Regulaminu stosuje się prawo polskie.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla Mediguard Technologies sp. z o. o..
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że System jest programem komputerowym, na którego funkcjonowanie ma wpływ szereg czynników wymagających współistnienia programu z innymi programami komputerowymi, sterownikami podzespołów komputerowych, przeglądarkami internetowymi, innymi urządzeniami, w tym sieciami komputerowymi czy infrastrukturą operatorów telekomunikacyjnych.